Heat Shrink Cover Bag-ถุงคลุมแบบฟิล์มหด

Heat Shrink Pallet Cover
Heat Shrink Pallet Cover
Heat Shrink Pallet Cover
Heat Shrink Pallet Cover

Continue reading “Heat Shrink Cover Bag-ถุงคลุมแบบฟิล์มหด”

ถุงชิงค์คลุมพาเลท

Shrinkable Pallet Cover Bag
Shrinkable Pallet Cover Bag

Shrinkable Pallet Cover Bag


นอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นลอง ความชื้นสิ่งปกต่างๆแล้วถุงมุ้งแบบฟิล์มหด หรือ Shrinkable Pallet Cover Bag
ยังมีควาามสามารถในการช่วยปกกันการล้มของสินค้าที่อยู่บนพาเลทเช่น ระหว่างการขนส่ง